معرفی یک سری سایتهای اسکم که بسیاری از کاربران در دام چنین سایتهایی می افتند.تصویر زیر را در شبکه های اجتماعی منتشر کنید تا خدا نکرده کسی متضرر نشود


سایتهای اسکم

نمونه ای از سایتهای معتبر به همراه فیش های پرداختی در ادامه مطلب آورده شده است